15 Modlitw Świętej Brygidy Polski 2.0 Icon

15 Modlitw Świętej Brygidy Polski

Rosary, prayers & other apps Music & Audio
4.4
7 Ratings
100+
Downloads
2.0
version
Feb 20, 2018
release date
11.0 MB
file size
Free
Download

What's New

Działa w tle. Wyłaczony ekran.

About 15 Modlitw Świętej Brygidy Polski Android App

Posłannictwo św. Brygidy
Święta Brygida urodziła się około 1302 roku w Szwecji z rodu książęcego. Rodzice jej odznaczali się bogobojnością. W domu panowała atmosfera religijna. Brygida wkrótce po przyjściu na świat straciła matkę i została oddana na wychowanie do życzliwych ciotek.

Małą dziewczynkę na początku nawiedziło pewne kalectwo. Przez pierwsze trzy lata nie potrafiła wymówić ani jednego słowa. Ale już wtedy przejawiała uderzającą pobożność, której wyrazem był swoisty sposób chwalenia Boga. Jej pobożność nabrała jeszcze większej wyrazistości, gdy odzyskała zdolność mówienia. Poświęcała wtedy dużo czasu kontaktowi z Bogiem, a naglona siłą wewnętrzną najchętniej odprawiała ćwiczenia duchowe.

Jako dziesięcioletnie dziewczę, słuchając pewnego kazania o Męce Chrystusowej, doznała szczególnego oświecenia. Potem w najbliższą noc podczas snu zdawało się jej, że widzi Boskiego Zbawcę przybitego do krzyża, pokrytego Ranami i broczącego Krwią. Jednocześnie miała wrażenie, że jakiś głos do niej przemawia:

- Popatrz na mnie, córko.

Ona wtedy spytała:

- Czy to ja, Panie, tak okrutnie obchodzę się z Tobą?,

Pan Jezus odpowiedział:

- Robię wyrzut tym, którzy mną pogardzają i są nieczuli na moją miłość.

Ten sen wywołał na Brygidzie ogromne wrażenie i utrwalił się w świadomości. Od tego czasu nad cierpieniami Jezusa Chrystusa często rozmyślała ze łzami w oczach.

Jako młoda panienka została poślubiona Ulfowi Gudmarssonowi. Powiła mu ośmioro dzieci, w tym swą duchową spadkobierczynię św. Katarzynę, zwaną Szwedzką. Przykład Brygidy bardziej uświęcił jej liczną rodzinę, niż wygłaszane nauki.

Pan Bóg obdarzył ją niezwykłymi łaskami, w tym darem wizji. w roku 1339 odbyła pielgrzymkę do grobu św. Olafa, a w dwa lata później wybrała się z mężem do Compostelli w Hiszpanii, gdzie znajduje się słynne sanktuarium św. Jakuba apostoła. Po powrocie Ulf wstąpił do cystersów i wkrótce zmarł. Brygida natomiast otrzymała wizję, wytyczającą jej nowe drogi życia. Królowi szwedzkiemu i zakonowi Krzyżaków zapowiedziała kary Boże, które niebawem na nich spadły. Otrzymała potem od króla posiadłość w Vadstenie i przystąpiła tam do budowy klasztoru. Udawszy się do Rzymu, nawiązała kontakty z wybitnymi osobistościami. Na papieża Innocentego VI nalegała, by powrócił do stolicy chrześcijaństwa. Ten sam apel skierowała do Urbana V. Papież faktycznie wrócił do Rzymu w 1367 r. Zabiegała zarazem o zatwierdzenie zakonu brygidek. W roku 1371 pielgrzymowała do Ziemi Świętej. Czyniła jeszcze starania o powrót Grzegorza XI. Zmarła w dniu przez siebie zapowiedzianym w roku 1373. w pięć lat później brygidki zostały zatwierdzone, a w 1391 roku ich założycielkę wyniesiono na ołtarze.

Osobny temat stanowią objawienia św. Brygidy. Długo dyskutowano w Kościele nad ich oceną. Dopiero papież Benedykt XIV określił kompetentnie ich wiarygodność. Wśród przepowiedni wygłosiła groźbę pod adresem Krzyżaków. Wyczuwając przyszłe potrzeby odegrała prekursorską rolę w budzeniu czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Jego bolesnej Męki.The mission of St. Bridget
     St. Bridget was born about 1302 years in Sweden with the princely family. Her parents were distinguished by their godliness. The house was a religious atmosphere. Bridget soon after birth and lost her mother was put under the guardianship of benevolent aunts.

     The little girl struck at the beginning of some disability. For the first three years she could not utter a single word. But even then he showed a striking piety, which was the expression of a specific way of praising God. Her devotion took on even greater clarity, regained the ability to speak. Then he devoted a lot of time in contact with God, and the inner power naglona most celebrated spiritual exercises.

     As a ten-year girl, listening to a sermon on the Passion of Christ, he suffered special enlightenment. Then the next night during sleep seemed to her that she saw the Divine Savior nailed to the cross, covered with wounds and blood broczącego. At the same time she felt a voice that speaks to her:

     - Look at me, my daughter.

     She then asked:

     - Is it me, Lord, so cruelly celebrate with you ?,

     Jesus answered:

     - I do reproach to those who despise me, and they are insensitive to my love.

     This dream caused a huge impression on Bridget and burned into the consciousness. From that time on the sufferings of Jesus Christ, she thought often with tears in his eyes.

     As a young girl was married to Ulf Gudmarssonowi. Bore him eight children, including his spiritual heir St. Catherine called Swedish. Bridget example, more sanctified her large family, spewed than science.

     God gave her extraordinary graces, including the gift of vision. in 1339 he made a pilgrimage to the tomb of St. Olaf, and two years later she went with her husband to Compostella in Spain, where the famous shrine of St. James the Apostle. After returning Ulf joined the Cistercians and soon died. While Bridget received a vision outlining her new way of life. King of Sweden and the Order of the Teutonic Knights announced the punishment of God, which soon fell upon them. He received from the King estate in Vadsten and began to build a monastery there. Udawszy to Rome, established contacts with prominent personalities. Pope Innocent VI insisted he returned to the capital of Christianity. The same appeal addressed to Pope Urban V actually returned to Rome in 1367. Zabiegała yet to approve the Bridgettine Order. In 1371 pilgrimage to the Holy Land. Did more efforts for the return of Gregory XI. She died on their announced in 1373. Five years later Bridgettines been approved, and in 1391 years they brought out the founder of the altars.

     A separate topic are the revelation of St. Bridget. Much has been debated in the Church over its assessment. Only Pope Benedict XIV described competently their credibility. Among the predictions delivered at the threat of the Teutonic Knights. Sensing the future needs has played a pioneering role in the wake of honor of the Sacred Heart of Jesus and of His sorrowful Passion.

Other Information:

Package Name:
Requires Android:
Android 2.3.2+
Other Sources:

Download

This version of 15 Modlitw Świętej Brygidy Polski Android App comes with one universal variant which will work on all the Android devices.

Variant
2
(Feb 20, 2018)
Architecture
universal
Minimum OS
Android 2.3.2+
Screen DPI
nodpi (all screens)

All Versions

If you are looking to download other versions of 15 Modlitw Świętej Brygidy Polski Android App, We have 1 version in our database. Please select one of them below to download.

Loading..